directie@obs-regenboog.nl 0342 - 472 300 Route

Ouderparticipatie en medezeggenschapsraad

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Ouderraad op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert.

Daarnaast is er een Medezeggenschapsraad (MR) dit is een wettelijk verplicht overlegorgaan binnen de school en is samengesteld uit ouders en leerkrachten.

Op deze pagina leest u ook over de ouderbijdrage, medezeggenschapsraad en over het ouderportaal.

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Regenboog. We houden ons o.a. bezig met het (mede)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, een zeer aangeklede borrel voor de ouders bij het kerstdiner, de spelletjesmiddag en lunch met Pasen, de loterij bij de musical en de straatspeeldag. Ook beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

De OR bestaat op dit moment uit 8 personen en wordt ondersteund vanuit het schoolteam door Miranda Rooker. De OR vergadert 4x per jaar om de diverse activiteiten goed af te stemmen en de gang van zaken op school met elkaar te bespreken. De vergadernotulen en het jaarverslag van de Ouderraad kunt u opvragen.

Denk of doe mee

Wanneer u een leuk idee heeft voor een evenement of een goede suggestie om extra geld op te halen voor het organiseren van onze activiteiten, laat dit ons dan weten. Voor het organiseren van de diverse activiteiten hebben wij de hulp van ouders hard nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen bij het versieren of opruimen van de school met Sinterklaas en Kerst.

Maar ook uw betrokkenheid bij het in goede banen leiden van de straatspeeldag of de spelletjesmiddag wordt zeer op prijs gesteld. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst met activiteiten (buiten OR- ook schoolactiviteiten) waarop u kunt aangeven wanneer u kunt meehelpen. Maar natuurlijk kunt u ook tussendoor bij één van de OR-leden of leerkrachten aangeven dat u beschikbaar bent.

Op de hoogte blijven

Via de weekbrief van De Regenboog wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de OR. Voor sommige activiteiten (bijv. de loterij) zijn wij op zoek naar sponsoren of bijdragen van ouders: deze verzoeken zullen wij ook in de weekbrief plaatsen.

Mocht u nog vragen hebben over het werk van de OR of zelf interesse hebben om lid te worden? Aarzel dan niet en neem contact op met één van ons! Stuur een e-mail naar or@obs-regenboog.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Om alle activiteiten dit schooljaar ook financieel te kunnen ondersteunen willen wij u vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Het bedrag is vastgesteld op € 25,- per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL75RABO0366350536 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De Regenboog o.v.v. de naam van uw kind & groep en met de vermelding ‘ouderbijdrage 2020-2021’.

 

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan binnen de school samengesteld uit ouders en leerkrachten. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleidszaken, zoals extra te besteden geld vanuit de overheid i.v.m. inzet NPO gelden (leervertraging door Corona), schooljaarplan en schoolgids, groepssamenstelling, lesmethoden, personeelsformatie en financieel beleid.

Daarnaast heeft de MR ook het recht zelf initiatief te nemen om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten. Te denken valt aan veiligheid op school, overblijfreglement, beleid tegen pesten, communicatie met ouders. De oudergeleding behartigt de belangen van alle ouders en leerlingen. Voor meer informatie ligt het MR-reglement op school ter inzage.

Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de het  onderwijs,  de sfeer en de veiligheid op school.

Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl


Wie zitten er in de MR en hoe kan ik de MR bereiken?

Teamgeleding:
Juf Miranda (groep 5/6)
Juf Simone  (groep 5/6)

Oudergeleding:
Moeder van Sofie (groep 6) en Babeth (groep 4), Linda (tel: 06 54946907)
Moeder van Jasmijn (groep 4), Natascha (tel: 06 22905773)

Contactgegevens:
Mail: mr@obs-regenboog.nl

De MR heeft géén zeggenschap over zaken die individuele leerlingen of leerkrachten betreffen. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel bij de schoolleider terecht.

Het jaarverslag en de notulen van de Medezeggenschapsraad kunt u via deze site downloaden. Uiteraard zijn de MR- leden altijd bereid om een en ander toe te lichten. Stuur een e-mail naar mr@obs-regenboog.nl

Ouderportaal

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.