Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan binnen de school en is samengesteld uit ouders en leerkrachten. De directeur is geen lid van de MR, maar uiteraard wel belangrijke partij (het bevoegd gezag) en verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie.

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleidszaken, zoals schoolwerkplan, groepssamenstelling, lesmethoden, personeelsformatie, financieel beleid, samenstelling en inhoud schoolgids.
Daarnaast heeft de MR ook het recht zelf initiatief te nemen om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten. Te denken valt aan veiligheid op school, overblijfreglement, beleid tegen pesten, communicatie met ouders. De oudergeleding behartigt belangen van alle ouders en leerlingen. Voor meer informatie ligt het MR-reglement op school ter inzage. Belangstellenden kunnen ook meer informatie vinden op de volgende websites: www.medezeggenschapsraden.nl en www.voo.nl .

Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld een korte cursus te volgen. De MR vergadert 4-5 keer per jaar. Ter voorbereiding op deze vergaderingen wordt verwacht dat je enig leeswerk verricht. 

De vergadernotulen en het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad vindt u hier.

Uiteraard zijn de MR- leden altijd bereid om een en ander toe te lichten.
 E-mail: mr@obs-regenboog.nl