directie@obs-regenboog.nl 0342 - 472 300 Route

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan binnen de school samengesteld uit ouders en leerkrachten. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleidszaken, zoals extra te besteden geld vanuit de overheid i.v.m. inzet NPO gelden (leervertraging door Corona), schooljaarplan en schoolgids, groepssamenstelling, lesmethoden, personeelsformatie en financieel beleid.

Daarnaast heeft de MR ook het recht zelf initiatief te nemen om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten. Te denken valt aan veiligheid op school, overblijfreglement, beleid tegen pesten, communicatie met ouders. De oudergeleding behartigt de belangen van alle ouders en leerlingen. Voor meer informatie ligt het MR-reglement op school ter inzage.

Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de het  onderwijs,  de sfeer en de veiligheid op school.

Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl


Wie zitten er in de MR en hoe kan ik de MR bereiken?

Teamgeleding:
Juf Miranda (groep 5/6)
Juf Simone  (groep 5/6)

Oudergeleding:
Moeder van Sofie (groep 5) en Babeth (groep 3), Linda (tel: 06 54946907)
Moeder van Jasmijn (groep 3), Natascha (tel: 06 22905773)

Contactgegevens:
Mail: mr@obs-regenboog.nl

De MR heeft géén zeggenschap over zaken die individuele leerlingen of leerkrachten betreffen. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel bij de schoolleider terecht.

Het jaarverslag en de notulen van de Medezeggenschapsraad kunt u via deze site downloaden. Uiteraard zijn de MR- leden altijd bereid om een en ander toe te lichten. Stuur een e-mail naar mr@obs-regenboog.nl